เปิดลงทะเบียน 3 สินเชื่อ จาก ธกส. ช่วยเหลือภาคเกษตร

3 สินเชื่อ ช่วยฟื้นฟูภาคเกษตรหลังโควิด-19 คลี่คลาย

#ไทยคู่ฟ้า กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เเละเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ต้องกังวลใจ ขณะนี้ ธ.ก.ส. มีมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนเพื่อสร้างงๅนสร้างอาชีพในวงเงินกว่า 170,000 ล้านบาท ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยเกษตรกรให้สามารถกลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน เเละทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งเเต่วันนี้ี้ – 30 มิ.ย. 2564 ประกอบด้วย


1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเเละทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีในช่วง 3 เดือนเเรกเเละตั้งเเต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)


2. สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนเเรกเเละตั้งเเต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 4 ต่อปี เเละในปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR


3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีเเรกร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า


สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555

ที่มา ไทยคู่ฟ้า