มีใครได้ เงิน 3,000 บาท พร้อมเงินสวัสดิการสังคม

เงิน 3,000 จ่ายให้ 3 กลุ่มเปราะบาง

1 เด็ กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด -6 ขวบ จำนวน 1.45 ล้านคน  2 ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน   3 ผู้พิกา ร 2 ล้านคน

การจ่ายเงินเยี ยวย าให้กับกลุ่มเ ปราะบางนั้น จะดำเนินการจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน

เพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้ว ระยะเวลาในการจ่าย 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กรกฎาคม โดยจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะทบเงินจากเดือนพฤษภาคมไปด้วยในการเริ่มจ่าย  ทำให้กลุ่มเป ราะบางดังกล่าวจะได้รับเงินเยีย วย ารวม 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาท รวมทั้งหมด 3,000 บาท โดยใช้วงเงินรวมประมาณ 39,429,237,000 บาทจาก พ.ร.ก. กู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยีย วย า และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระท บจากการระบ าด

กลุ่มเ ด็กแรกเกิด

กลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ “เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ถ้าหากได้รับเงินเยี ยวย ากลุ่มเปร าะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกัน   เดือนมิถุนายน 2,600 บาท   เดือนกรกฎาคม 1,600 บาท

กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการ “เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ” จำนวน 600-1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับเงินเยี ยวย าด้วย ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเช่นเดียวกัน  เดือนมิถุนายน 2,600-3,000 บาท   เดือนกรกฎาคม 1,600-2,000 บาท

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สูงวัยได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ในโครงการเราไ ม่ทิ้ง รับเงินเยี ยวย า 5,000 บาท 3 งวดแล้วนั้น จะไ ม่มีสิทธิบเงินเยี ยวย า 3,000 บาทแต่อย่างใด

กลุ่มคนพิก าร

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ “เบี้ ยยังชีพผู้พิกา ร” 800 บาทต่อเดือน หากได้รับเงินเยี ยวย าด้วย ก็จะรับเงินรวมกับเงินช่วยเหลือเดิมที่ได้อยู่แล้ว   เดือนมิถุนายน 2,800 บาท  เดือนกรกฎาคม 1,800 บาท  นอกจากนี้ กลุ่มคนพิก ารที่มีบัตรประจำตัวคนพิก ารอีก 1.99 ล้านราย จะได้รับเงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบ่งเป็น

คนพิกา ร ที่รับเบี้ ยความพิก ารผ่านบัญชีธนาคาร

กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภ ายใ นวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

คนพิกา ร ที่ไ ม่มีบัญชีธนาคาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิกา รจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภ ายใ นวันที่ 15 มิถุนายน 2563  ส่วนคนพิกา ร ที่ไ ม่ได้รับเบี้ ยความพิก าร กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิก ารโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิก าร คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภ ายใ นวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทำยังไงได้เงินสวัสดิการ

หากอยู่ในกลุ่มเปร าะบาง แต่ไ ม่เคยได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคม สามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อรับสิทธินี้ได้ง่ายๆ ถ้ายังไ ม่แน่ใ จว่า เคยลงทะเบียนไปแล้วหรือไ ม่ สามารถไปตรวจสอบดูก่อนว่ามีสิทธิในด้านนี้อยู่หรือไ ม่

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

สำหรับผู้ที่สงสัยว่า ตัวเองได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐหรือไ ม่ สามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการสังคม ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ขั้นตอนการตรวจสอบ

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

2 จากนั้นคลิกที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

3 กรอกหมายเลขบั ตรป ระช าช น แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ

4 หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพผู้พิการ แต่ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ

ลงทะเบียนต้องทำยังไง

หากตรวจสอบจนแน่ใ จแล้วว่า ไ ม่มีชื่อตัวเองที่ได้รับสิทธิอยู่ในปัจจุบัน และเข้าข่ายเป็นกลุ่มเป ราะบาง สามารถไปลงทะเบียนที่ สำนักงานเขต อบต. หรือเทศบาล ตามภูมิลำเนาของตัวเอง

ที่มา Bangkok Insight Reporter