สอนลงทะเบี ยน กู้ 10,000 บาทผ่านเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

สอ นลงทะเบี ยน กู้ 50,000 บาทผ่านเว็บไซต์ ธนาคารออ มสิน ง่ายๆ ไม่ยุ่ งย า ก

จากกรณีรัฐบาลมาตรการ ในการดูแลเยียวย าแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระ บ บประกันสังค ม ได้รับผลกระทบจากโ ร คร ะบ า ด มีทั้งสิ้น 8 มาตรการ ซึ่งในนั้น มี 2 มาตราการที่มาจากธนาคารออ มสิน นั่นคือ สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท และออ มสินปล่อยสินเชื่อ 50000 หรือสินเชื่อพิเศษ 50,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 เมษายน มีรายงานว่า ธนาคารออ มสิน ในฐานะฟันเฟืองสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลังออ กมาตรการต ามนโ ยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มมีนโ ยบายให้เร่งรีบให้ความช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการล่าสุดกำหนดเงื่อนไข

และหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียน ใช้สิทธิ์กู้เงิน สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 10,000-50,000 บาท ของธนาคารออ มสินต ามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 15 เมษายน 63 เป็นวันแรก

โ ดยธนาคารออ มสินจะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โ ดยการปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแบ่งออ กเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้

สินเชื่อสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอ กเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกันคุณสมบัติ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้ ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ในตอนนี้ เช่น พ่อค้า-แม่ค้า, คนขับรถโ ดยสาร, คนขับแท็กซี่, และ มัคคุเทศก์

สินเชื่อสำหรับ ผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอ กเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกันคุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้ เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือข า ดรายได้ วิ ธีขอ กู้ สินเชื่อฉุกเฉิน ผ่านเว็บไซต์ออ มสิน ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออ มสิน www.gsb.or.th เท่านั้น ไม่ต้องไปธนาคาร เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย.-30 ธ.ค.63

ขั้ น ตอ นการลงทะเบียน

1.เข้าเว็บไซต์ gsb.or.th และกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า คลิก

2.เลือ กเงินกู้ 50000 บาท ดอ กเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด

3.กรอ กข้อ มูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโ ทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออ มสิน

4.สาขาจะติดต่อ กลับเมื่อได้รับข้อ มูลครบถ้วน


Post Views:
12,287