การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน และ มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน ด้วยความสมัครใจร่วมกัน รับผิดชอบโดยยึดหลักประชาธิปไตย มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ลักษณะสำคัญของสหกรณ์ เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมคนและการรวมทุนด้วยความสมัครใจ ซึ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ นอกจากจะเป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรอง ทั้งในด้านการซื้อ การขายแล้ว ยังเป็นการร่วมมือใจกันในกลุ่ม ร่วมใจมีสามัคคีกัน ในการพัฒนาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายไปได้

การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น

1. สามารถรวมกันเพื่อซื้อสินค้าและบริการได้ในราคาที่ถูกกว่าการที่ต่างคนต่างซื้อ ยกตัวอย่างเช่น นายสหกรณ์ ต้องการซื้อปุ๋ย ที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง จำนวน 3 กระสอบ ซึ่งติดราคาไว้กระสอบละ 500 บาท ถ้าซื้อ 50 กระสอบขึ้นไป จะลดราคาเหลือกระสอบละ 430 บาท ถ้านายสหกรณ์ สามารถรวมกลุ่มกันกับสมาชิกในสหกรณ์เดียวกันที่มีความต้องการใช้ปุ๋ยเหมือนกัน รวมตัวกันซื้อตั้งแต่ 50 กระสอบขึ้นไปก็จะได้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลงจากที่ต้องการจ่าย จำนวน 3 กระสอบ ในราคา 1,500 บาท ก็จะจ่ายเพียง 1,290 บาท ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 210 บาท สามารถนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายอย่างอื่นในครัวเรือนได้ ในกรณีการขายสินค้าเกษตรนั้นเมื่อรวมตัวกันในรูปแบบสหกรณ์ ก็สามารถมีอำนาจในการต่อรองในการขายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้านายสหกรณ์ ต้องการขายฝรั่งให้กับพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าคนกลางก็ย่อมที่จะเลือกซื้อและต่อรองราคาซื้อที่ถูกที่สุด โดยที่นายสหกรณ์ไม่สามารถต่อรองราคาได้หรือต่อรองได้น้อย แต่ถ้านายสหกรณ์ รวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์กับสมาชิกที่ปลูกฝรั่งด้วยกัน กำหนดราคาขายฝรั่งเท่ากัน ก็จะมีอำนาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้

2. สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในรูปแบบต่างๆ เพราะสหกรณ์คือการทำงานร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมแรง ร่วมคิด ร่วมใจ โดยนำทักษะความรู้ ประสบการณ์ ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยระดมความคิดทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ มาช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์

3. สมาชิกสหกรณ์ภายในกลุ่มสามารถช่วยกันระดมทุน ร่วมลงทุน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเองได้ เช่น การร่วมทุนเพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย จัดตั้งลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร การจัดหาอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็น รวมถึงการกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพได้

การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์นั้นยังมีประโยชน์อีกมากมายที่ผู้เขียนมาไม่ครบถ้วน ถ้าเราเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการรูปแบบสหกรณ์ เข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ และมีความเชื่อว่าการรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์จะสามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้ผู้เขียนเชื่อว่าปัญหาต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้และประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน นำไปสู่ความเข้มแข็งในอนาคตได้ อันจะทำให้สมาชิกของสหกรณ์มีความอยู่ดี กินดี มีสันติสุข

ผู้เขียน : นายไพรโรจน์ ชัยบุตร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ